Get Adobe Flash player

Sposoby p?atno?ci

Formy p?atno?ci

Mo?liwe s? nast?puj?ce formy p?atno?ci:

  • Przelewem: po przyj?ciu zamwienia do realizacji, potwierdzonego e-mailem, prosimy o dokonanie przelewu. Paczka jest wysy?ana po wp?ywie zp?aty na nasze konto. Niestety nie mo?emy dokona? wysy?ki na podstawie przes?anego potwierdzenia przelewu. Wp?ywy s? sprawdzane kilkakrotnie w ci?gu dnia.
    Konto: BZ WBK o/Racibrz 10 1090 1766 0000 0001 1625 9427
  • Odbir osobisty: Zamwiony towary mo?na odbiera? osobi?cie w punkcie odbioru w Paw?owie.

Wystawianie Faktur VAT

Na ka?dy sprzedawany przez nas towar wystawiamy faktur? VAT wed?ug danych podanych w zamwieniu.
Faktury VAT drukowane s? z dat? wysy?ki towaru i nie ma mo?liwo?ci zmiany tej daty. W celu uzyskania duplikatu faktury, prosimy o kontakt

Odbir osobisty

Zamwiony towary mo?na odbiera? osobi?cie Punkt odbioru osobistego w Paw?owie mie?ci si? przy ulicy Gamowskiej 3, na terenie gminy Pietrowice Wielkie. Punkt czynny jest od poniedzia?ku do czwartku w godzinach 9.00 - 16.00 oraz w pi?tek w godzinach 9.00 - 15.00. Zobacz mapk? dojazdu.

UWAGA!! Prosimy, aby po przesy?ki zg?aszali si? Pa?stwo dopiero po otrzymaniu od nas maila z informacj?, ?e zamwienie gotowe jest do odbioru.

Udaj?c si? do punktu odbioru prosz? zabra? wa?ny dokument to?samo?ci (dowd osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dane identyfikuj?ce zamwienie (nazwisko i imi? Zamawiaj?cego lub numer zamwienia). Przesy?k? z form? p?atno?ci za pobraniem wydamy osobie, ktra przy odbiorze poda dane identyfikuj?ce zamwienie oraz ureguluje p?atno?? w kasie punktu odbioru. Kasa przyjmuje jedynie gotwk? - nie ma mo?liwo?ci zap?aty kart? p?atnicz?.
Przed odebraniem przesy?ki mog? Pa?stwo j? rozpakowa? w celu obejrzenia towaru.
VirtueMart
Twój koszyk jest pusty.