Get Adobe Flash player

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://kadrew.eu

Spis tre?ci

1 Postanowienia Oglne
2 ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?
3 Zawarcia umowy sprzeda?y
4 P?atno??, dostawa, odbir towarw
5 Dane osobowe
6 Reklamacje
7 Odst?pienia od umowy
8 Informacje dodatkowe

1 Postanowienia oglne:

1.1.     Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem")  okre?la zasady korzystania przez Klientw ze Sklepu Internetowego kadrew.eu i w szczeglno?ci reguluje:

a)      warunki zawierania i wykonywania umw sprzeda?y;

b)      warunki ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn?;

c)      zasady korzystania przez Konsumentw z prawa do odst?pienia od umowy bez podania przyczyny;

d)      zasady i tryb post?powania reklamacyjnego.

1.2.     Definicja poj?? u?ytych w Regulaminie:

a)      Sklep internetowy sklep internetowy dzia?aj?cy pod adresem kadrew.eu

b)     Us?ugodawca, Sprzedawca, Administrator danych KADREW Sp z o.o. 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Gamowska 3 Paw?w tel. (+48) 32 415 18 08

c)      Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej, ktra korzysta z us?ugi ?wiadczonej drog? elektroniczn? przez Us?ugodawc?, ktra chce zawrze? lub zawar?a umow? sprzeda?y ze Sprzedawc?;

d) Konsument- osoba fizyczna dokonuj?ca z przedsi?biorc? czynno?ci prawnej niezwi?zanej bezpo?rednio z jej dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?;

e)      Zamwienie wyra?enie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawid?owe z?o?enie Zamwienia przez klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas sk?adania zamwienia/rejestracji adres mailowy wiadomo?ci

f)       Us?uga ?wiadczona drog? elektroniczn? bezp?atna us?uga polegaj?ca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientw zarejestrowanych), udost?pnieniu Klientom formularza zamwienia, Us?uga Newsletter. W razie w?tpliwo?ci uznawa? si? b?dzie, ?e za us?ugi ?wiadczone drog? elektroniczn? uznaje si? rwnie? wszelkie czynno?ci, ktre Us?ugodawca b?dzie wykonywa? w celu prawid?owej obs?ugi procesw podanych w zdaniu pierwszym;

g)     Rejestracja utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji nale?y wype?ni? formularz rejestracyjny. Prawid?owe wype?nienie formularza rejestracyjnego skutkowa? b?dzie wys?aniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomo?ci mailowej informuj?cej o aktywacji Konta.

h)      Cena cena, jak? klient sklepu zobowi?zany b?dzie do zap?aty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzeda?y. Cena mo?e by? wyra?ona za pomoc? nast?puj?cych walut: polski z?oty (PLN). Podana cena jest cen? brutto (zawieraj?ca niezb?dny podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawieraj? kosztw przesy?ki, ktre s? wskazane w trakcji sk?adania zamwienia w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, ?e cena wskazana w trakcie sk?adania zamwienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzeda?y zawartej na podstawie z?o?onego zamwienia.

i)        Dostawa powierzenie przez Sprzedawc? produktw przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowi?zuje si? do nale?ytego opakowania i ubezpieczenia wysy?anych produktw. Dostaw? swoich produktw Sprzedawca powierza wy??cznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadz?cym w tym zakresie profesjonaln? dzia?alno?? gospodarcz?.

1.3      Korespondencj? elektroniczn? dotycz?c? dzia?alno?ci Sklepu internetowego nale?y wysy?a? na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , natomiast korespondencj? tradycyjn? (pocztow?) nale?y kierowa? na adres: ul. Zamkowa 11, Racibrz 47-400.

1.4      Klientem Sklepu internetowego mo?e by? osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej, ktra korzysta z us?ugi ?wiadczonej drog? elektroniczn? przez Us?ugodawc?, ktra chce zawrze? lub zawar?a umow? sprzeda?y ze Sprzedawc?.

1.5      Zamwienia realizowane s? tylko na terenie Polski. W celu z?o?enia Zamwienia obejmuj?cego wysy?k? zagranic? nale?y skontaktowa? si? indywidualnie ze Sprzedawc?.

1.6      Ceny w Sklepie Internetowym wyra?one s? w z?otych polskich i zawieraj? podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawieraj? ewentualnych kosztw wysy?ki, ktre s? zale?ne od wybranego przez Klienta sposobu p?atno?ci i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie sk?adania Zamwienia.

1.7      Je?li nie zosta?o to wyra?nie wskazane w informacji handlowej, towary dost?pne w Sklepie internetowym s? nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest KADREW Sp z o.o. 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Gamowska 3 Paw?w.

2 ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?:

2.1      W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Us?ugodawca zobowi?zuje si? do ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn? w zakresie i na warunkach okre?lonych w niniejszym Regulaminie.

2.2     ?wiadczenie przez Us?ugodawc? Us?ug drog? elektroniczn? jest bezp?atne.

2.3     Warunki ?wiadczenia Us?ug drog? elektroniczn?:

2.3.1. Us?uga Konto Klienta:

1.     Umowa o ?wiadczenie Us?ugi drog? elektroniczn? polegaj?cej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

2.     Do dokonania Rejestracji niezb?dne jest podanie w formularzu rejestracyjnym nast?puj?cych danych przez Klienta: imi? i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowo?? wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Has?o.

3.     Klient, ktry dokona? Rejestracji ma dost?p do dodatkowych opcji dost?pnych za po?rednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamwie?, mo?liwo?? sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest z?o?one zamwienie

4.     Umowy o ?wiadczenie Us?ugi drog? elektroniczn? polegaj?cej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.3.2. Us?uga interaktywny formularz:

1.     Umowa o ?wiadczenie Us?ugi drog? elektroniczn? polegaj?cej na udost?pnieniu interaktywnego formularza umo?liwiaj?cego z?o?enie Zamwienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpocz?cia korzystania z powy?szej Us?ugi (dodanie Produktu do koszyka).

2.     Umowa o ?wiadczenie Us?ugi drog? elektroniczn? polegaj?cej na udost?pnieniu interaktywnego formularza umo?liwiaj?cego z?o?enie Zamwienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwi?zaniu z chwil? z?o?enia Zamwienia.2.4.      Warunki rozwi?zywania umw o ?wiadczenie Us?ug drog? elektroniczn?:

2.4.1.    Klentowi przys?uguje prawo do wypowiedzenia umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn? o charakterze ci?g?ym przez Us?ugodawc? w ka?dej chwili (np. usuni?cie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy nast?puje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztw i bez wskazania przyczyn:

2.4.1.1.   Wypowiedzenia umowy mo?na dokona? poprzez przes?anie odpowiedniego o?wiadczenia na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub te? pisemnie na adres Us?ugodawcy (wskazany na wst?pie niniejszego Regulaminu).

2.4.1.2.   Umowa w takim przypadku wygasa po up?ywie 7 dni od chwili otrzymania przez Us?ugodawc? wypowiedzenia.

2.4.2.  Us?ugodawca ma prawo wypowiedzie? umow? o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn? z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza tre?ci o charakterze bezprawnym.

2.4.3.    Wypowiedzenie i rozwi?zanie umowy nie wi??e si? z utrat? praw ju? nabytych przez Klientw korzystaj?cych z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

2.4.4.    Konsument ma prawo do odst?pienia od umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn? w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz 7 Regulaminu)

3 Zawarcie umowy sprzeda?y

3.1.    Klient ma do wyboru nast?puj?ce sposoby z?o?enia zamwienia:

a)         z?o?enie zamwienia po wcze?niejszej  rejestracji w systemie Sklepu internetowego;

 3.2.         Z?o?enie zamwienia przez zarejestrowanych Klientw Sklepu internetowego polega na dodaniu odpowiednich towarw do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesuj?ce Klienta przedmioty znajduj? si? w koszyku, nale?y z?o?y? zamwienie w tym celu:

1. Szukaj, przegl?daj, porwnuj produkty wedle ?yczenia
2. Dodawaj wybrane produkty do koszyka
3. Zobacz swj koszyk (przycisk po prawej stronie)
4. Teraz mo?esz zmieni? liczb? sztuk - wpisz w pole i naci?nij "przelicz"
5. Mo?esz te? usun?? omy?kowo dodane produkty - przyciskiem "usu?"
6. Je?li o czym? zapomnia?e?, wr? do sklepu i dodaj do koszyka
7. Wybierz form? dor?czenia i p?atno?ci
8. Na koniec sprawd? czy dane adresowe s? poprawne. Je?eli adres na jaki zamwienia ma zosta?
dostarczone jest inny ni? dane do faktury, skorzystaj z opcji "wybierz inny adres". W sytuacji, gdy na li?cie adresw nie mamy tego, ktry nas interesuje nale?y skorzysta? z funkcji "Dodaj nowy adres". Nowy adres ustaw jako adres domy?lny do faktury lub dor?czenia przy danym zamwieniu i z?? zamwienie. Dane adresowe mo?na dowolnie modyfikowa? za pomoc? zak?adki "adresy", ktra znajduje si? w menu konta u?ytkownik.3.3.     W trakcie sk?adania zamwie?, o ktrych mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowi?zany jest do podania danych odpowiadaj?cych prawdzie.

3.4.     W trakcie sk?adania Zamwienia niezb?dne jest potwierdzenie zapoznania si? z niniejszym regulaminem.

3.5.     Z?o?enie zamwienia nast?puje w momencie klikni?cia w przycisk zamwienie z obowi?zkiem zap?aty, lub w inny z rwnowa?nym sformu?owaniem.

3.6.     Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego zamwienia, ka?dorazowo wysy?ana b?dzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomo?? potwierdzaj?c? otrzymanie zamwienia.

3.7.                Zamwienie, ktrego otrzymanie zosta?o potwierdzone przez system Sklepu internetowego (3.7 Regulaminu) stanowi ofert? w rozumieniu art. 66 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstaw? do zawarcia umowy sprzeda?y pomi?dzy Klientem a Sprzedawc?.

3.8.     Zamwienie z?o?one przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawc? w terminie 48 godzin przestaje go wi?za?.

3.9.   Sprzedawca w przypadku przyst?pienia do realizacji zamwienia potwierdza ten fakt osobn? wiadomo?ci? mailow? zatytu?owan? Twoje zamwienie jest kompletne i zosta?o przyj?te. Dzi?kujemy!

3.10.   Umow? sprzeda?y uwa?a si? za zawart? w chwili otrzymania przez Klienta wiadomo?ci od Sprzedawcy, potwierdzaj?cej przyst?pienie do realizacji zamwienia (wiadomo??, o ktrej mowa w pkt. 3.10 niniejszego regulaminu)

3.11.   Klient mo?e anulowa? z?o?one zamwienie lub je zmodyfikowa?, w tym celu nale?y:

a) skontaktowa? si? z Sprzedawc? telefonicznie;

b) skontaktowa? si? z Sprzedawc? drog? mailow?;

c) za pomoc? Panelu Klienta (dotyczy jedynie zarejestrowanych Klientw)

3.12.   Zamwienia s? obs?ugiwane przez dzia? obs?ugi Klienta Sklepu internetowego w dni robocze tj. od poniedzia?ku do pi?tku z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00.

3.13.   Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowi? oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz s? zaproszeniem do sk?adania ofert, nawet je?li informacja ta zawiera jednostkow? cen? towaru.

4 P?atno??, dostawa, odbir

4.1     P?atno??

4.1.1.    Z tytu?u wykonania umowy sprzeda?y Klient zobowi?zany jest zap?aci? wskazan? w zamwieniu cen? towarw oraz koszt ich wysy?ki.

4.1.2.    Cena poszczeglnych towarw prezentowana w Sklepie internetowym jest cen? brutto wyra?on? w z?otych polskich (PLN) obejmuj?c? rwnie? nale?ny podatek od towarw i us?ug w obowi?zuj?cej stawce. Podane ceny nie zawieraj? jednak kosztw ewentualnej przesy?ki, ktra to zostanie wskazana w trakcie sk?adania zamwienia.

4.1.3.   P?atno?? nast?puje w wybranej przez Klienta formie:

Przelewem: Po wybraniu tej opcji skontaktujemy si? z pa?stwem w celu uzgodnieniu terminu wp?aty i dalszej realizacji zamwienia. Konto:  BNP PARIBAS BANK POLSKA SA  84 1600 1172 1849 4499 5000 0001

Odbir osobisty: Zamwiony towary mo?na odbiera? osobi?cie w punkcie odbioru w Paw?owie.4.1.4.    Cena podana przy ka?dym towarze jest wi???ca w chwili z?o?enia przez Klienta Zamwienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezale?nie od zmian cen w Sklepie internetowym, ktre mog? si? pojawi? w odniesieniu do poszczeglnych towarw po z?o?eniu przez Klienta Zamwienia.

4.2.    Dostawa

4.2.1.    Zamwienia z?o?one  przez klientw Sklepu internetowego kompletowane s? przez Sprzedawc? w ci?gu 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z 3.9 Regulaminu. Na czas realizacji sk?ada si? czas niezb?dny do skompletowania przedmiotu zamwienia.

4.2.2.    Wysy?ka zamwionych towarw odbywa si? wy??cznie na adresy znajduj?ce si? na terytorium Polski. W celu z?o?enia Zamwienia obejmuj?cego wysy?k? zagranic? nale?y skontaktowa? si? indywidualnie ze Sprzedawc?.

4.2.3.    W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowi?zuje si? do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie d?u?szym ni?  trzydzie?ci dni po z?o?eniu przez kupuj?cego o?wiadczenia woli o ch?ci zawarcia umowy ( 3.6 Regulaminu).

4.2.4.    Czas dostawy uzale?niony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczy? 14 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzeda?y zgodnie z 3.9 Regulaminu.

4.2.5.    Sprzedawca powierza dostarczenie towarw podmiotom trzecim prowadz?cym w tym zakresie dzia?alno?? gospodarcz? w zale?no?ci od wyboru Klienta wskazanego w zamwieniu mo?e to by?:Kurier K-EX lub transport indywidualny KADREW.

4.3.    Odbir towarw

4.3.1.    Sprzedawca informuj? ?e Klientom przys?uguje prawo do sprawdzenia stanu przesy?ki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamwieniu. Sprawdzenia stanu przesy?ki przys?uguje przed jej odbiorem od przewo?nika.

4.3.2.      W przypadku kiedy, przed wydaniem przesy?ki oka?e si?, ?e uleg?a ona uszkodzeniu b?d? dozna?a ubytku to przewo?nik ma obowi?zek sam niezw?ocznie ustali?  protokolarnie stan przesy?ki oraz okoliczno?ci powstania szkody. Jednak w wi?kszo?ci przypadkw Przewo?nik wykonuje te czynno?ci na ??danie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.3.    Informujemy, ?e je?eli po wydaniu przesy?ki zauwa?? Pa?stwo ubytek lub uszkodzenie niedaj?ce si? z zauwa?y? z zewn?trz, to przys?uguje Pa?stwu prawo, niezw?ocznie po ujawnieniu szkody, nie p?niej jednak ni? w ci?gu 7 dni od odbioru przesy?ki, ??da? od przewo?nika ustalenia stanu przesy?ki.

4.3.4.    W przypadku jakichkolwiek problemw b?d? w?tpliwo?ci prosimy o kontakt z Sprzedawc? pod numerami telefonw wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

5 Dane osobowe

5.1.     Wype?nienie danych w Formularzu Zamwienia jest rwnoznaczne z wyra?eniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiaj?cego przez Sprzedawc? oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawc? do zarz?dzania zawarto?ci? strony internetowej, ktrej Sklep Internetowy stanowi integraln? cze??, zgodnie z Ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z p?n. zm). Dane osobowe Zamawiaj?cego b?d? przetwarzane w celu realizacji z?o?onego zamwienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczo?ci finansowej. Dane te s? poufne i nie b?d? ujawniane osobom nieuprawnionym.

5.2.     Administratorem danych osobowych jest KADREW Sp z o.o. 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Gamowska 3 Paw?w

5.3.     Dane osobowe Zamawiaj?cego chronione s? przez Administratora danych zgodnie z przepisami wy?ej powo?anej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie b?d? przekazywane, odsprzedawane ani u?yczane innym osobom lub instytucjom, ktre nie b?d? do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiaj?cego zostan? udost?pnione w celu wywi?zania si? z umowy sprzeda?y Produktw obj?tych niniejszym Regulaminem.

5.4.     Dost?p do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych.

5.5.     Klient, ktry wype?ni? formularz zamwienia ma mo?liwo?? dost?pu do dotycz?cych go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wyst?pienia o ich usuni?cie z bazy danych osobowych, zawiadamiaj?c o tym Administratora danych pisemnie na adres: KADREW Sp z o.o. 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Gamowska 3 Paw?w , b?d? te? mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  6 Reklamacje

6.1.    Reklamacje dotycz?ce zakupionego towaru:

6.1.1.  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach okre?lonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowi?zuj?cych przepisach prawa.

6.1.2.  Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umow? lub posiada wady nale?y o tym fakcie zawiadomi? Sprzedawc? oraz w razie potrzeby dostarczy? reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

KADREW Sp z o.o. 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Gamowska 3 Paw?w

6.1.3.    Zaleca si? z?o?enie reklamacji pisemnie lub za pomoc? wiadomo?ci e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , W celu przy?pieszenia i u?atwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca si? przes?anie wraz reklamacj? wszelkich dodatkowych informacji takich jak numer zamwienia, data sprzeda?y etc.

6.1.3.1  Rozpatrzenie reklamacji nast?puje niezw?ocznie, nie p?niej jednak ni? w terminie 14 dni.

6.1.3.2. Odpowied? w sprawie reklamacji zostanie wysy?ana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposb.

6.1.3.3. Sprzedawca informuje, ?e w przypadku Produktw obj?tych tak?e gwarancj? uprawnienia z tego tytu?u nale?y wykonywa? zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wy??cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie? Klienta z tytu?u odpowiedzialno?ci Sprzedawcy w zakresie okre?lonym ustaw? kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

6.1.4.    W celu u?atwienia procedury reklamacji towaru Konsument mo?e skorzysta? z formularza reklamacyjnego  udost?pnianego przez Sprzedawc?.

6.2.    Reklamacje zwi?zane ze ?wiadczeniem us?ug drog? elektroniczn? poprzez Sklep internetowy:

 6.2.1.    Reklamacje zwi?zane ze ?wiadczeniem us?ug drog? elektroniczn? za po?rednictwem Sklepu internetowego nale?y sk?ada? na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. l, b?d? listownie na adres sklepu:
KADREW Sp z o.o. 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Gamowska 3 Paw?w6.2.2.    W celu u?atwienia i przy?pieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca si? podanie w wiadomo?ci okre?lonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, rodzaju, dat? wyst?pienia nieprawid?owo?ci oraz danych kontaktowych.

6.2.3.    Rozpatrzenie reklamacji zwi?zanej z ?wiadczeniem us?ug drog? elektroniczn? nast?puje niezw?ocznie, nie p?niej ni? w terminie 14 dni roboczych.

6.2.4.    Odpowied? w sprawie reklamacji jest wysy?ana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposb.

  7 Odst?pienie od umowy

7.1.     Klient b?d?cy jednocze?nie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ktry zawar? umow? na odleg?o??, mo?e od niej odst?pi? bez podania przyczyn, sk?adaj?c stosowne o?wiadczenie w terminie czternastu (14)  dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia przed jego up?ywem. O?wiadczenie mo?na wys?a? na nast?puj?cy adres:

KADREW Sp z o.o. 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Gamowska 3 Paw?w

b?d? te? mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

7.2.     Termin czternastodniowy, w ktrym Konsument mo?e odst?pi? od Umowy sprzeda?y lub umowy o ?wiadczenie Us?ugi drog? elektroniczn?, liczy si? od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzeda?y, a gdy umowa dotyczy ?wiadczenia Us?ugi drog? elektroniczn?- od dnia jej zawarcia.

7.3.     Sprzedawca niezw?ocznie po otrzymaniu o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy przesy?a Konsumentowi wiadomo?ci? mailow? potwierdzenie otrzymania ww. o?wiadczenia.

7.4.     W razie odst?pienia od umowy - Umowa sprzeda?y lub umowa o ?wiadczenie Us?ugi drog? elektroniczn? jest uwa?ana za niezawart?. To, co Strony ?wiadczy?y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, ?e zmiana by?a konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, b?d? te? ma zastosowanie 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nast?pi? niezw?ocznie, nie p?niej ni? w terminie czternastu dni.

7.5.     Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta p?atno?ci przy u?yciu takiego samego sposobu zap?aty, jakiego u?y? Konsument, chyba ?e Konsument wyra?nie zgodzi si? na inny sposb zwrotu , ktry nie wi??e si? dla niego z ?adnymi kosztami. Sprzedawca mo?e wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes?ania, w zale?no?ci od tego, ktre zdarzenie nast?pi wcze?niej.

7.6.    Konsument ponosi tylko bezpo?rednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

7.7.     Je?eli Konsument wybra? sposb dostarczenia rzeczy inny ni? najta?szy zwyk?y sposb dostarczenia oferowany przez Sprzedawc?, Sprzedawca nie jest zobowi?zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztw

7.8.     Konsument ponosi odpowiedzialno?? za zmniejszenie warto?ci rzeczy b?d?ce wynikiem korzystania z niej w sposb wykraczaj?cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9. Prawo odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o?? nie przys?uguje Konsumentowi w wypadkach:

7.9.1. o ?wiadczenie us?ug, je?eli przedsi?biorca wykona? w pe?ni us?ug? za wyra?n? zgod? konsumenta, ktry zosta? poinformowany przed rozpocz?ciem ?wiadczenia, ?e po spe?nieniu ?wiadczenia przez przedsi?biorc? utraci prawo odst?pienia od umowy;

7.9.2. w ktrej cena lub wynagrodzenie zale?y od waha? na rynku finansowym, nad ktrymi przedsi?biorca nie sprawuje kontroli, i ktre mog? wyst?pi? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy;

7.9.3. w ktrej przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed?ug specyfikacji konsumenta lub s?u??ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.9.4 w ktrej przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz ulegaj?ca szybkiemu zepsuciu lub maj?ca krtki termin przydatno?ci do u?ycia;

7.9.5. w ktrej przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz?towanym opakowaniu, ktrej po otwarciu opakowania nie mo?na zwrci? ze wzgl?du na ochron? zdrowia lub ze wzgl?dw higienicznych, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;

7.9.6. w ktrej przedmiotem ?wiadczenia s? rzeczy, ktre po dostarczeniu, ze wzgl?du na swj charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami;

7.9.7. w ktrej przedmiotem ?wiadczenia s? napoje alkoholowe, ktrych cena zosta?a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda?y, a ktrych dostarczenie mo?e nast?pi? dopiero po up?ywie 30 dni i ktrych warto?? zale?y od waha? na rynku, nad ktrymi przedsi?biorca nie ma kontroli;

7.9.8. w ktrej konsument wyra?nie ??da?, aby przedsi?biorca do niego przyjecha? w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je?eli przedsi?biorca ?wiadczy dodatkowo inne us?ugi ni? te, ktrych wykonania konsument ??da?, lub dostarcza rzeczy inne ni? cz??ci zamienne niezb?dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst?pienia od umowy przys?uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us?ug lub rzeczy;

7.9.9. w ktrej przedmiotem ?wiadczenia s? nagrania d?wi?kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz?towanym opakowaniu, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;

7.9.10. o dostarczanie dziennikw, periodykw lub czasopism, z wyj?tkiem umowy o prenumerat?;

7.9.11  zawartej w drodze aukcji publicznej;

7.9.12. o ?wiadczenie us?ug w zakresie zakwaterowania, innych ni? do celw mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodw, gastronomii, us?ug zwi?zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je?eli w umowie oznaczono dzie? lub okres ?wiadczenia us?ugi;

7.9.13. o dostarczanie tre?ci cyfrowych, ktre nie s? zapisane na no?niku materialnym, je?eli spe?nianie ?wiadczenia rozpocz??o si? za wyra?n? zgod? konsumenta przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi?biorc? o utracie prawa odst?pienia od umowy.

7.10.     Najp?niej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwa?ym no?niku pouczenie o odst?pieniu od umowy.

8 Informacje dodatkowe

8.1.     Aby unikn?? ewentualnych rozbie?no?ci czy te? b??dw zaleca si? aby urz?dzenia za pomoc? ktrego Klient korzysta ze sklepu kadrew.eu. spe?nia?o co najmniej nast?puj?ce wymagania techniczne ktre s? niezb?dne do wsp?pracy z systemem teleinformatycznym, ktrym pos?uguje si? Us?ugodawca:

8.1.1.   Komputer lub inne urz?dzenie mobilne z dost?pem do Internetu.

8.1.2.    Przegl?darka internetowa: a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z

8.1.3.    Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH

8.1.4.   Rozdzielczo?? monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

8.1.5.   Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

8.2.         Informacja dla Klienta Sklepu internetowego w jaki sposb mo?e sprawdzi? czy z?o?one zamwienie nie zawiera b??dw, a zarazem jak je mo?na skorygowa?:

 8.2.1.    Podczas sk?adania zamwienia, a? do momentu naci?ni?cia przycisku zamwienie z obowi?zkiem zap?aty, lub innego z rwnowa?nym sformu?owaniem Klient ma mo?liwo?? zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilo?? towarw/sposb dostawy). W przypadku, niezgodno?ci nale?y si? kierowa? wy?wietlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dost?pnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemw czy te? trudno?ci prosimy o kontakt mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numerem (+48) 32 419 85 00 ( op?ata standardowa wg w?a?ciwego operatora).

 8.2.2.    Zgodnie z niniejszym regulaminem po z?o?eniu zamwienia na podany w zamwieniu adres e-mail zostanie wys?ana automatyczna wiadomo?? e-mail potwierdzaj?ca otrzymanie zamwienia. Tre?? wiadomo?ci okre?la? rwnie? b?dzie wszelkie niezb?dne informacje o zamwieniu (wiadomo?? email, o ktrej mowa w 3.7. Regulaminu). W przypadku b??du Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilo?? zamawianego towaru, b??dne naliczenie Zamwienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamwienia. Prawo to przys?uguje w ci?gu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamwienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozosta?ych przypadkach w ci?gu 12 godzin od momentu otrzymania powy?szego potwierdzenia. W tym celu zaleca si? wys?anie wiadomo?ci e-mail na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z ??daniem zmiany lub zg?osi? ch?? zmiany telefonicznie kontaktuj?c si? pod numerem telefonu (+48) 32 419 85 00 telefonu(op?ata standardowa wg w?a?ciwego operatora). Po dokonaniu korekty zamwienia Sprzedawca wysy?a wiadomo?? e-mail na podany w zamwieniu adres, w ktrym znajdowa? si? b?dzie potwierdzenie przyj?cia poprawionego Zamwienia.

8.3.     Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udost?pniania przez przedsi?biorc? drugiej stronie tre?ci zawieranej umowy:

8.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udost?pnienie tre?ci zawieranej umowy nast?puje:

8.3.1.1.   Poprzez wys?anie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy.

8.3.1.2.   Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesy?k? towaru specyfikacji zamwienia oraz dowodu zakupu.

8.3.2.  Tre?? zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na ka?de ich ??danie.

8.4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj? zastosowanie przepisy obowi?zuj?cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne w?a?ciwe przepisy prawa polskiego.

8.5.    Zmiany w regulaminie:

8.5.1.    Us?ugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najp?niej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wej?cia w ?ycie zmian. Informacja o zmianach zostanie rwnie? wyra?ona w wyra?ny sposb poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przes?ana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie ka?dorazowo poproszony o akceptacj? nowego regulaminu przed z?o?eniem Zamwienia.

8.5.2.    Zmieniony regulamin wi??e Klienta, je?eli zosta?y zachowane wymagania okre?lone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient zosta? prawid?owo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedzia? umowy o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn? o charakterze ci?g?ym w terminie 30 dni.

8.5.3.    Zmiany regulaminu nie b?d? w ?aden sposb narusza? praw nabytych przez Klientw korzystaj?cych ze Sklepu internetowego przed dniem wej?cia w ?ycie zmian, w szczeglno?ci nie b?d? mia?y wp?ywu na z?o?one i/lub realizowane zamwienia. W takim przypadku zamwienia te b?d? realizowane na zasadach okre?lonych w poprzednim regulaminie.

8.6.    Umowa sprzeda?y towarw zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w j?zyku polskim.

8.7.     Klient b?d?cy Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawc? ma mo?liwo?? skorzystania z pozas?dowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze?. Konsument mo?e m.in.:

a) zwrci? si? do sta?ego polubownego s?du konsumenckiego dzia?aj?cego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni?cie sporu wynik?ego z zawartej Umowy Sprzeda?y.

b) zwrci? si? do wojewdzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz?cie post?powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako?czenia sporu mi?dzy Klientem, a Sprzedawc?.

c) uzyska? bezp?atn? pomoc w sprawie rozstrzygni?cia sporu mi?dzy Klientem, a Sprzedawc?, korzystaj?c z bezp?atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentw lub organizacji spo?ecznej, do ktrej zada? statutowych nale?y ochrona konsumentw (m.in. Federacja Konsumentw, Stowarzyszenie Konsumentw Polskich).

8.8.       Ewentualne spory powsta?e pomi?dzy Sprzedawc?, a Klientem nieb?d?cym jednocze?nie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostaj? poddane s?dowi w?a?ciwemu ze wzgl?du na siedzib? Sprzedawcy

VirtueMart
Twój koszyk jest pusty.