Get Adobe Flash player

Porady

Jak z?o?y? zamwienie

Zamwienie

  1. Dodaj wybrane produkty do koszyka

  2. Zobacz swj koszyk (przycisk po prawej stronie)

  3. Teraz mo?esz zmieni? liczb? sztuk - wpisz w pole i naci?nij "przelicz"

  4. Mo?esz te? usun?? omy?kowo dodane produkty - przyciskiem "usu?"

  5. Je?li o czym? zapomnia?e?, wr? do sklepu i dodaj do koszyka

  6. Wybierz form? dor?czenia i p?atno?ci

  7. Na koniec sprawd? czy dane adresowe s? poprawne. Je?eli adres na jaki zamwienia ma zosta? dostarczone jest inny ni? dane do faktury, skorzystaj z opcji "wybierz inny adres". W sytuacji, gdy na li?cie adresw nie mamy tego, ktry nas interesuje nale?y skorzysta? z funkcji "Dodaj nowy adres". Nowy adres ustaw jako adres domy?lny do faktury lub dor?czenia przy danym zamwieniu i z?? zamwienie. Dane adresowe mo?na dowolnie modyfikowa? za pomoc? zak?adki "adresy", ktra znajduje si? w menu konta u?ytkownika

  8. Osoby, ktre jeszcze nie posiadaj? konta w naszym sklepie musz? wpierw zarejestrowa? si? wype?niaj?c krtki formularz oraz potwierdzi? rejestracj? klikaj?c w link wys?any przez nas na adres e-mail podany przy rejestracji.
VirtueMart
Twój koszyk jest pusty.