Get Adobe Flash player

Polityka prywatno?ciPolityka prywatno?ci

Jakie informacje o u?ytkownikach gromadzi Sklep internetowy http://www.kadrew.eu/ i w jaki sposb mo?e je wykorzystywa??

Sklep internetowy http://www.kadrew.eu/ b?dzie wykorzystywa? (jak rwnie? zbiera? informacje) o swoich Klientach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezb?dne do ?wiadczenia us?ug na najwy?szym poziomie. W tym mi?dzy innymi: informowanie swoich Klientw o oferowanych przez nasz sklep produktach i us?ugach. ?adne z powy?szych informacji nie b?dzie przekazywana osobom trzecim w celach innych ni? niezb?dne do wykonania zamwienia/us?ugi etc. Adresy IP naszych u?ytkownikw s? wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemw zwi?zanych z prac? naszego serwera/analizy narusze? bezpiecze?stwa czy te? w zwi?zku zarz?dzaniu nasz? stron? WWW. Adres IP mo?e by? rwnie? wykorzystywany do gromadzenia czy te? identyfikacji danych demograficznych osb, ktre odwiedzaj? nasz? stron? internetow?. W szczeglnych przypadkach mo?emy dopu?ci? sporz?dzenia zbiorczych raportw/ oglnych zestawie? tematycznych ktre zostan? ujawnione osobom trzecim ( podane zestawienia nie zawieraj? danych pozwalaj?cych na identyfikacj? u?ytkownikw sklepu. Okazjonalnie witryna http://www.kadrew.eu/ wykorzystuje pliki Cookies, ktre s?u?? u?atwieniu korzystania z zasobw naszej strony. Cookies" zawieraj? u?yteczne informacje i s? przechowywane na komputerze u?ytkownika - nasz serwer mo?e je odczyta? przy ponownym po??czeniu si? z tym komputerem. Wy??czenie informacji "cookies" w przegl?darce nie pozbawia u?ytkownika dost?pu do zasobw naszej witryny WWW. Witryna http://www.kadrew.eu/ wykorzystuje cookies, aby dostarcza? zawarto?? najbardziej odpowiadaj?c? zainteresowaniom naszych oraz w innych celach, (np. ustalenia rankingu najcz??ciej ogl?danych i kupowanych produktw).


W jaki sposb wykorzystujemy informacje pochodz?ce z formularzy zamwie?, bada? ankietowych i od uczestnikw konkursw realizowanych na stronach http://www.kadrew.eu/?

Nasz serwis korzysta z formularza zamwie?, ktry to umo?liwia naszym Klientom z?o?enie zamwienia na informacje, produkty i us?ugi. Formularze te pozwalaj? na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzaj?cych nas osb (takich jak adresy poczty elektronicznjej u?ytkownikw). Informacje, ktre pochodz? z formularzy zamwie? s? wykorzystywane do realizacji zamwie?, wysy?ania informacji o naszej firmie oraz materia?w promocyjnych. Informacje kontaktowe Klientw s? tak?e wykorzystywane do nawi?zywania z nimi kontaktu, kiedy jest to niezb?dne (np. w przypadku konieczno?ci potwierdzenia zamwienia). U?ytkownicy maj? mo?liwo?? zrezygnowania z otrzymywania od nas listw elektronicznych; patrz poni?ej: sekcja Wybr opcji/rezygnacja z naszych us?ug. Informacje kontaktowe Klientw s? tak?e wykorzystywane do nawi?zania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.

Ochrona prywatno?ci osb niepe?noletnich

Sklep internetowy http://www.kadrew.eu/ nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej spo?eczno?ci - odbiorcw i u?ytkownikw list e-mailingowych, uczestnikw bada? w ankietach czy osb bior?cych udzia? w konkursach. Informacje kontaktowe od odwiedzaj?cych (takich jak adresy poczty elektronicznej u?ytkownikw) s? wykorzystywane do realizacji zamwie?/wysy?ania informacji o naszej firmie oraz materia?w promocyjnych od niektrych naszych partnerw. Osoby niepe?noletnie nie powinny wysy?a? ?adnych informacji, dokonywa? zamwie? ani subskrybowa? us?ug ?wiadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodzicw lub opiekunw. 

Zabezpieczenia

Sklep internetowy http://www.kadrew.eu/zaopatrzona jest w ?rodki bezpiecze?stwa, maj?ce na celu ochron? danych pozostaj?cych pod nasz? kontrol? przed utrat?, niew?a?ciwym wykorzystaniem czy te? modyfikacj?. Zobowi?zujemy si? chroni? wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientw zgodnie z normami ochrony bezpiecze?stwa i zachowania poufno?ci. Prawa dost?pu do danych osobowych u?ytkownikw serwisu zosta?y w restrykcyjny sposb ograniczone tak, aby informacje te nie znalaz?y si? w r?kach osb niepowo?anych. Dost?p do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracownikw http://www.kadrew.eu/ na zasadach zgodnych z rozporz?dzeniem Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporz?dzenie nr 521).

W jaki sposb mo?esz poinformowa? nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu si? do systemu i wybraniu sekcji Dane, mo?esz wprowadzi? zmiany lub usun?? swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i u?ywane do zalogowania si? do systemu i wysy?ki Newslettera. Przys?uguje Pa?stwo prawo do ??dania informacji o tre?ci przechowywanych na Pa?stwa temat danych, jak rwnie? prawo do ??dania zmiany, zablokowania lub usuni?cia danych, a tak?e prawo do sprostowania b??dw, uzupe?nienia lub uaktualnienia Pa?stwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: KADREW Sp z o.o., 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Gamowska 3 Paw?w, b?d? telefonicznie pod numerem telefonu 32 419 85 00, b?d? mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oferuje u?ytkownikom mo?liwo?? zrezygnowania z otrzymywania od nas jakichkolwiek informacji, ju? w momencie, w ktrym prosimy o podanie danych osobowych osb odwiedzaj?cych. Nasza strona daje u?ytkownikom kilka opcji zapewniaj?cych usuni?cie informacji o sobie z naszej bazy danych, umo?liwiaj?cych wstrzymanie otrzymywania informacji wysy?anych za pomoc? listw elektronicznych czy rezygnacji z naszych us?ug. Mo?na tego dokona?, post?puj?c wed?ug instrukcji do??czonej do tre?ci nadsy?anych przez nas wiadomo?ci, wysy?aj?c e-mail pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . U?ytkownicy, ktrzy maj? dodatkowe pytania dotycz?ce niniejszej deklaracji ochrony prywatno?ci, praktyk stosowanych na tej stronie, czy te? sposobw utrzymywania z ni? kontaktw, proszone s? o wys?anie uwag pod adres: KADREW Sp z o.o., 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Gamowska 3 Paw?w, b?d? telefonicznie pod numerem telefonu 32 419 85 00, b?d? mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.VirtueMart
Twój koszyk jest pusty.