Get Adobe Flash player

Ochrona danych osobowych


Kupuj?c towar, w Sklepie Internetowym KADREW.eu, Klient wyra?a jednocze?nie zgod? na
umieszczenie
swoich danych osobowych w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie wcelach
marketingowych.

Zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - dane osobowe klientw s?
przechowywane w bazie danych KADREW Sp z o.o. z siedzib? w Paw?owie przy ul. Gamowskiej 3,
47-480 Pietrowice Wielkie.


Dane osobowe zbierane s? wy??cznie na potrzeby KADREW Sp z o.o. i przetwarzane w celu realizacji
statutowej dzia?alno?ci gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem
wymogw zabezpieczenia danych okre?lonych w przepisach o
ochronie danych osobowych.

Ka?dy z Pa?stwa dysponuje prawem wgl?du do swoich danych, poprawienia, ??dania zaprzestania
przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, ktry nale?y zg?osi? do siedziby naszej firmy.


Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemo?liwia zrealizowanie zamwienia Klienta przez
Sklep Internetowy KADREW.eu


Dane osobowe znajduj?ce si? w bazie danych Sklepu Internetowego KADREW.eu nie s? przekazywane
podmiotom nie uczestnicz?cym w realizacji zamwienia.VirtueMart
Twój koszyk jest pusty.